Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego polega głównie na prowadzeniu działań, zmierzających do zaistnienia i utrzymania takiej sytuacji, w której zapotrzebowanie wszystkich odbiorców energii oraz surowców energetycznych jest w pełni zaspokojone. Aby jednak takowa sytuacja mogła zaistnieć, trzeba dysponować odpowiednią ilością samych surowców energetycznych. Te zaś mogą być pochodzenia albo krajowego lub niekrajowego. Warto bliżej przeanalizować obie z tych sytuacji.Na początek warto jednak zaznaczyć, iż źródło, z jakich pozyskiwane są surowce energetyczne wpływa również na samo bezpieczeństwo energetyczne danego kraju, co zresztą zostanie wyjaśnione w dalszej części. Na początek przyjmijmy założenia, iż kraj dysponuje złożami surowców, które pozwalają w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby odbiorców. Niewątpliwie jest to sytuacja komfortowa, gdyż nie wiąże się z żadnym ryzykiem, związanym z nagłym odcięciem dostawy surowców, czy to w sytuacji kryzysu, czy też z innych przyczyn, chociażby politycznych. Krajowe złoża zapewniają ciągłość dostawy, a przyczyną jej braku może być głównie wyczerpanie złóż, jednak takie sytuacje przewidywane są znacznie wcześniej i odpowiednio wcześnie podejmowane też są działania przeciwdziałające skutkom nagłego braku surowców energetycznych. I właśnie owa ciągłość i pewność dostawy ma największy wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, które jest po prostu wyższe, niż w sytuacjach, kiedy konieczne okazuje się korzystanie ze źródeł zagranicznych. Krajowe źródła surowców przyczyniają się również do obniżenia kosztów i wyeliminowania wielu dodatkowych działań, jakie związane są z wykorzystywaniem źródeł zagranicznych.

    W sytuacji odwrotnej, to znaczy- kiedy nie ma złóż surowców lub są one bardzo znikome, rząd zmuszony jest podjąć odpowiednie działania, których celem będzie zapewnienie dopływu surowców z innych krajów. Jak już wspomniano, importowanie surowców wiąże się z pewnym ryzykiem, a tym samym oddziałuje również raczej negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowe działania wiążą się nie tylko z dodatkowym ryzykiem, ale również z dodatkowymi kosztami. Bo przecież trzeba zatrudnić wiele dodatkowych osób, trzeba umożliwić optymalny transport surowców energetycznych, trzeba również za owe surowce zapłacić więcej. Czasem bywa tak, że krajowe złoża są stosunkowo wysokie, nie są jednak wystarczające dla zaspokojenia zapotrzebowania. W takich sytuacjach tylko część surowców pochodzi z importu, co jest bardziej korzystne niż pozyskiwanie 100 % zapotrzebowania z importu.